P2040104DSC00181

ลักษณะรายวิชา

รหัสและชื่อวิชา                 01-320-018        การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Translation: English into Thai)

สภาพรายวิชา           วิชาเอกเลือก

ระดับรายวิชา            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3

พื้นฐาน                        สอบได้ 01-324-205

เวลาเรียน                    3 คาบเรียน  ตลอด 18 สัปดาห์และนักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษานอกเวลา 3 คาบ/สัปดาห์

จำนวนหน่วยกิต      3 หน่วยกิต (3-0-3)

จุดมุ่งหมายรายวิชา     

 • เข้าใจลักษณะและหลักการแปลภาษาจากเอกสารประเภทต่าง ๆ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาในงานแปลทั้งในส่วนที่เป็นศาสตร์และศิลป์
 • ตระหนักในจรรยาบรรณและความสำคัญของการใช้ภาษาในงานแปล     
 • จำแนกลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆได้

 คำอธิบายรายวิชา                   

ศึกษาลักษณะและหลักการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ฝึกการแปลข่าว และสารคดีจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และบทโทรทัศน์ตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ  การแปลเรื่องสั้นและนิทานสำหรับเด็ก

แนวการสอน                            จัดการสอนทฤษฎี สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที

กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย

 • บรรยายประกอบสื่อการสอนในส่วนที่เป็นทฤษฎีความรู้
 • อภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและที่นักศึกษาสนใจอย่างมีส่วนร่วม
 • แสดงบทบาทสมมติและสถานการณ์จำลอง
 • มอบหมายงานในนักศึกษาค้นคว้าและรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

 การวัดและประเมินผล         

 1. ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์  
 2. เกณฑ์การให้คะแนน ข้อมูลที่นำมาประเมินผลได้จาก
 • คะแนนจากผลสอบ
 • กิจกรรมและงานที่มอบหมาย
 • การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนในรายวิชา  สรุปผลการเรียนโดยการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์

 การประเมินผลรายวิชา 

                รายวิชานี้แบ่งเป็น  10 หน่วยเรียน  การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดำเนินการดังนี้

 วิธีการ                                   

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล  แยกเป็น 3 ส่วน  โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็มทั้งรายวิชา 100 คะแนน

 1. ผลงานที่ได้รับมอบหมาย  20 คะแนน หรือ  20%
 2. จิตพิสัย (กิจนิสัย ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม)          10 คะแนน หรือ 10%
 3. การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 70 คะแนน หรือ 70%  โดยจัดแบ่งน้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป

 เกณฑ์ผ่านรายวิชา              ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง

 • มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
 • คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของคะแนนรวม

 เกณฑ์ค่าระดับคะแนน       กำหนดค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

 • คะแนนร้อยละ 80 – 100          ได้ผลการเรียนเป็น  A
 • คะแนนร้อยละ 75 – 79            ได้ผลการเรียนเป็น  B+
 • คะแนนร้อยละ 70 – 74            ได้ผลการเรียนเป็น  B
 • คะแนนร้อยละ 65 – 69            ได้ผลการเรียนเป็น  C+
 • คะแนนร้อยละ 60 – 64            ได้ผลการเรียนเป็น  C
 • คะแนนร้อยละ 55 – 59            ได้ผลการเรียนเป็น  D+
 • คะแนนร้อยละ 50 – 54            ได้ผลการเรียนเป็น  D
 • คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50         ได้ผลการเรียนเป็น  F

 —————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

Week 1: Introduction and some useful words of translation

Week 2: Comparing the characteristics and difference between English and Thai and understanding Some key factors affecting to translation such as content, grammar and situaiton or reguister

โครงสร้างภาษาสำหรับนักแปล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s