This is a list ofDSC00381 student in semester 1/2009.

DSC00367

 Mon 13:00-16:00 ห้อง 142B

1 นางสาวอรอนงค์ นิมมานุทย์ Page 30-31, A little princess- อรอนงค์ นิมมานทย์
2 นางสาวสุกัญญา ตุ่นมี   สุกัญญา Page 28,29
3 นางสาวจิตลดา เอี่ยมนูญ  จิตลดา เอี่ยมนูญ Page
4 นางสาวนริศราวรรณ ดีรักษา 
5 นางสาวนารินทร์ ล้วนแก้ว นารินทร์ ล้วนแก้ว Page 3,39
6 นางสาวนารีรัตน์ นะเรนรัมย์  นารีรัตน์ Page 4
7 นางสาวนิชาพิชญ์ เพชรเจ้ย   นิชาพิชญ์ Page 5, 38
8 นางสาวนิภารัตน์ โพธิจักร นิภารัตน์ a little princess page 6,35
9 นางสาวนิษฐา อังศุพิสิฐ  นิษฐา A Little Princess
10 นางสาวนุชสรา สีลาธรรม Page – นุชสรา
11 นายบดินทร์ ธาราธิษฐาน Page 9 – บดินทร์
12 นางสาวบัณฑิตา สำเร็จผล Page 10 – บัณฑิตา
13 นางสาวเบญจพร อุตรฤทธิ์ เบญจพร อุตรฤทธิ์ Page
14 นางสาวปรารถนา ใจนวน Page 12, 36 – ปราถนา
15 นางสาวปาริชาติ ใจรักษ์ Page 13 – ปาริชาติ
16 นางสาวพรพรรณ หนูรักษา Page 14 พรพรรณ หนูรักษา
17 นางสาวพัชรี พรหมอยู่   A Little Princess, Page15
18 นางสาวพิมพ์พร เลิศอำไพ   พิมพ์พร Page 16, 37
19 นางสาวภัทราภรณ์ พูลกอง Page 17 – ภัทรารณ์
20 นายมงคล ศิริรัตน์รุ่งเรือง มงคล A little princess (no.18)
21 นางสาวมนัสสา มะโนรัตน์  The Little Princess Page 19
22 นางสาวมรกต แซ่โง้ว Page 20 – มรกต
23 นางสาวมัฐฑริกา สอนงาม Page 21 – มัฐฑริกา
24 นางสาวมุกระวี พลอยสีขำ มุกระวี
25 นางสาวโยษิตา ลุนอิน โยษิตา ลุนอิน Page 23, 40
26 นางสาวรวีพิชญา เรืองศรีสกุลชาญ Page 24 – รวีพิชญา
27 นางสาวราตรี ปานอู Page – ราตรี
28 นายวราวุธ วิชัยศร Page – วราวุธ
29 นายปรุ่งเกียรติ สุขสดเขียว Page 34 – ปรุ่งเกียรติ  Page 34 – ปรุ่งเกียรติ 2
30 นางสาวพรนลี สิทธิอมฤตราชัย พรนลี ram dass and the monkey, page 27
31 นางสาวภคภรณ์ ชนะสิทธิ์ 

น.ส. อรอนงค์ นิมมานุทย์  Page 30, 31

Wed 9:00-12:00 ห้อง 144B

1 นางสาวกฤษณา กลิ่นระคนธ์  Page I – กฤษณา
2 นางสาวซารีนา สร้อยมาลี Page vi,vii – ซารีนา
3 นางสาวทิพวรรณ ทองคำ ทิพวรรณ page 1, 48
4 นางสาวธีรดา พัฒจันทร์ Page 2, 49 – ธีรดา
5 นายบุญเสริม รังสิริภาณุวัฒน์ Page 3 – บุญเสริม  Page 50 – บุญเสริม
6 นางสาวบุพผา น้อยสุข  บุพผา Page 4, Page 51 – บุพผา
7 นายปรเมษฐ์ พัฒนการุณย์วงศ์ Page 6 , 53 – ปรเมษฐ์
8 นายภัทร เจตศรีบำรุง Pattara Jetsribamrung, Page
9 นางสาวลัดดาวัลย์ ปั้นประสาท   ลัดดาวัลย์ Page 8,55
10 นางสาววงศ์วดี กาญจนวรินทร์ Page – วงศ์วดี
11 นางสาววรัชยา สุขสมัย  วรัชยา
12 นางสาววริสา พันธุ์มณี Page 45, 92 – วริสา
13 นางสาววัชราภรณ์ ชูสงค์ 
14 นางสาววิลาสินี ตระกลกุล  วิลาสินี Page 13    วิลาสินี Page 13, 60
15 นางสาววิไลพร เหลืองศิริวัฒนา วิไลพร p. 14, 62
16 นางสาววีรยา สุวรรณรัตน์ Page 2 – วิรยา
17 นางสาวศิรินภา ทอนชัย Page 15 – ศิรินภา  หน้า63 – ศิรินภา ทอนชัย อส.3-3
18 นางสาวศิริพร สีหายัก Page 17 – ศิริพร สีหายัก
19 นางสาวศิริพรรณ เอกชัย Page 18, 65 – ศิริพรรณ
20 นางสาวศุทธินี บัวภา Page 19 – ศุทธินี   Page 66 – ศุทธินี
21 นางสาวศุภิวา พจน์สมพงส์ Page 20 – ศุภิวา  Page 68 – ศุภิวา
22 นายสาธิต กลิ่นหอม สาธิต page 21,69
23 นางสาวสิตา คงจำปี Page 22, 70 – สิตา
24 นางสาวสิริกานต์ ปัญจะชล Page 23 – สิริกานต์  Sirikarn, Page 72
25 นางสาวสุชารัตน์ อ่อนคำ Page 25, 73 – สุชารัตน์
26 นางสาวสุดารัตน์ สนจิตร Page 26, 74 – สุดารัตน์
27 นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์ไชย Page 27,75 – สุธาทิพย์
28 นางสาวสุธิดา ดอนหมื่นศรี 
29 นางสาวสุพรรษา ลุขพล Page 30, 77 – สุพรรษา
30 นายสุภัทร์ชัย กล้ากลางสมร   สุภัทร์ชัย Page 31,71
31 นางสาวเสาวณีย์ นิ่มทอง เสาวณีย์ นิ่มทอง Page 32, 80
32 นางสาวเสาวรส ห้องทองแดง Page – เสาวรส  Page 81 – Saowaros
33 นางสาวอนุธิดา พันธ์สอาด 
34 นางสาวอมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา Page 36 – อมรรัตน์  Page 83 – อมรรัตน์
35 นางสาวอรอนงค์ แป้นกลม อรอนงค์ แป้นกลม Page 37  Page 84
36 นางสาวอังคณา ป้ายนอก Page 38, 85 – อังคณา
37 นางสาวพัชวิภักดิ์ มูลิกา 
38 นางสาวอังสุคนธ์ พิมพันธ์ Page 40,87 – อังสุคนธ์
39 นางสาวอัจฉรา อัมพวัน Page41, 88 – อัจฉรา
40 นางสาวอัญรัตน์ คมโนภาส Page 42 – อัญรัตน์  Page 90 – อัญรัตน์
41 นางสาวไอยรา ไกยเดช ไอยรา ไกยเดข ไอยรา ไกยเดช Page 91

 

Advertisements

One response »

 1. Pitchaporn Lretkiattipeeti says:

  อาจารย์หนูขอเปลี่ยนเรื่องนะค่ะ
  จาก Ash by Milinda Lo เป็น

  Title:The prisoned of zenda
  By: Anthony Hope
  Longman publishing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s